HTML sekcije

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML <span> tagHTML tag <span> se koristi za segmentiranje dela teksta u okviru jedne linije, čiji izgled se potom može uobličiti primenom CSS-a.

<span>tekst</span>


HTML <p> tagHTML tag <p> definiše paragraf u okviru web stranice. Web brauzeri automatski dodaju određeni razmak između paragrafa i ostatka dokumenta, koji se može kontrolisati pomoću CSS-a.

<p>Tekst</p>


HTML <DIV> tagHTML tag <div> definiše sekciju u HTML dokumentu koja se može grupisati sa drugim <div> sekcijama radi lakšeg formatiranja primenom CSS-a.

<div>tekst</div>