Održavanje web sajtova, web portala i web aplikacija

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Proces održavanja aplikacije počinje onog trenutka kada je korisnik preuzme. Održavanje aplikacije podrazumeva sledeće zadatke:

  • Prikupljanje informacija o uočenim greškama i njihovo otklanjanje
  • Izmene u kodu ili dizajnu radi efikasnijeg rada aplikacije ili uvođenja novih funkcionalnosti
  • Praćenje rada aplikacije, uklanjanje nepotrebnih elemenata i predviđanje potencijalnih problema
  • Analiza potreba korisnika i planiranje daljih koraka u razvoju aplikacije
  • Ažuriranje dokumentacije


Održavanje aplikacije je proces koji se obavlja u složenim uslovima. Aplikacija je u upotrebi i svaki korak u njenom održavanju mora biti učinjen tako da ne ometa korisnika u svakodnevnom radu. Dodatne probleme mogu predstavljati nedovoljno poznavanje sistema i nedostatak potrebnih veština na strani korisnika.

Tehnički problemi mogu dodatno da otežaju proces održavanja aplikacije, naročito u slučajevima kada je izabrana pogrešna platforma, ako aplikacija nije dobro projektovana ili nije dovoljno fleksibilna.

Troškovi održavanja su bitna stavka u ceni upotrebe jedne aplikacije. Na cenu održavanja utiču različiti faktori:

  • Veličina sistema i vrsta aplikacije. Veći sistemi su složeniji, poseduju više komponenti čiji rad treba međusobno uskladiti, tako da je i verovatnoća pojave greške veća.
  • Arhitektura aplikacije. Održavanje sistema je neuporedivo lakše ako su delovi sistema (moduli) međusobno nezavisni, ali sa dobro definisanim vezama. Tada izmena u jednom delu sistema ne utiče na ostatak sistema, što bitno smanjuje vreme potrebno za testiranje.
  • Životni vek aplikacije. Aplikacije vremenom rastu, modifikuju se, kao sistem postaju lošije organizovane, tehnologija na kojoj su zasnovane zastareva, a njihov programski kod postaje manje razumljiv. Sve to bitno utiče na povećanje troškova održavanja, tako da treba dobro proceniti trenutak dokle je ekonomski isplativo održavati veb aplikaciju u odnosu na cenu nabavke nove aplikacije.