Slojevi web aplikacije

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Slojevi mogu biti fizički (tiers) i logički (layers). Fizički nivoi su mesta na kojima se slojevi nalaze i na kojima se izvršavaju. Oni služe da bi se postigla ravnoteža između performansi, skalabilnosti, tolerancije na greške i bezbednosti.

Primer fizički višeslojnog sistema
Primer fizički višeslojnog sistema


Fizički slojeviMagma izrađuje web aplikacije, koje imaju klijent-server arhitekturu. Kao primer fizičkih slojeva u slučaju web aplikacije, mogu se navesti web server, email server, CDN, server sa bazom podataka itd, vidi sliku.

Logički slojeviLogički slojevi predstavljaju način organizacije programskog koda. Primenjuju se radi bolje preglednosti koda, skalabilnosti, lakšeg održavanja, bržeg razvoja i osetno manjih troškova prilikom razvoja i održavanja. Kao primeri logičkih slojeva, mogu se navesti:

 • Korisnički interfejs
 • Funkcionalna logika
  • Softversko balansiranje opterećenja (engl. load balancing)
  • Bezbednost celog sistema i pojedinačnih komponenti
  • Sistem autorizacije, pristup podacima
  • Templejti

 • Skladištenje podataka