e-Nabavka

Naš softver za e-nabavku prati realan tok dokumenata i zahteve sistema kvaliteta. Svaki zahtev za nabavku je vezan za organizacionu jedinicu, a pored toga se može vezati i za osnovno sredstvo, zaposlenog ili poslovnog partnera za čije potrebe se vrši nabavka.

Odobravanje zahteva se vrši u nekoliko koraka, shodno realnoj hijerarhiji u kompaniji, pri čemu su podržani sistemi regularne i hitne nabavke. Ovlašćene osobe, svaka za svoj sektor, radnu jedinicu ili grupu, mogu da pogledaju listu zahteva i u kojoj se fazi realizacije svaki od njih nalaz. Radi lakšeg pregleda, izveštaji se mogu generisati po nekoliko različitih kriterijuma. Pregled i ažuriranje ponuda, naručivanje i praćenje isporuke i plaćanja su takođe najvećim delom automatizovani.

Kome je ovaj softver namenjen?Softver mogu koristiti firme, fakulteti, agencije i ostale organizacije u čijem sistemu nabavke učestvuje veći broj ljudi, više organizacionih jedinica, ili gde se zahteva detaljno praćenje toka nabavke i toka robe.