Magma ERP

Magma ERP je savremen ERP sistem namenjen menadžmentu ljudskih i materijalnih resursa vašeg preduzeća. Odlikuju ga najviši stepen bezbednosti informacija, mehanizmi kontrole kvaliteta podataka i fleksibilnost u odnosu na specifičnosti vaše kompanije. Zahvaljujući jedinstvenoj bazi podataka i web tehnologiji, ažuriranje podataka se vrši u realnom vremenu, bez obzira na geografsku lokaciju radnih jedinica.

Magma ERP omogućuje lakši menadžment informacija, a funkcionisanje organizacije postaje transparentnije i efikasnije. Pospešuje kontrolu, analizu i planiranje poslovanja. Automatizuje veliki deo rutinskih poslova koji su do sada zahtevali značajno angažovanje ljudstva i time omogućuje da se resursi preduzeća, i ljudski i materijalni, efikasnije koriste.

Magma ERP je optimizovan za primenu u kompanijama različitih delatnosti i u različitim granama industrije. Pre svega je namenjen preduzećima sa razvijenom organizacionom strukturom i preduzećima čije se organizacione jedinice nalaze na različitim lokacijama.